LIA-Gymnasiet

Välkommen till LIA-Gymnasiet

Gymnasiesärskolan som ser framåt

En av skolans grundbultar, och varpå allt vilar, är en god samverkan med näringslivet. Detta är en mycket viktig del i utbildningen. Eleverna har rätt till 22 veckors praktik under sina fyra år på skolan. Sedan 2011 har LIA-Skolan ansvaret för den yttre städningen vid en stor matbutik. Vi är där alla dagar i veckan.

Vi har även fått skötsel av flera bostadsområden i Örebro där vi både sköter vinter- och sommarunderhåll. Vi sköter även snöröjning och gräsklippning till ett flertal företag och privata villor. Under sommaren erbjuds eleverna att sommarjobba i tre veckor. Detta sker även i år med hjälp av lönebidrag från Arbetsförmedlingen.

Inom programmet HVO har vi samarbete med ett seniorboende, en förskola och en förskola/grundskola.

En trygg studiemiljö tror vi är förutsättningen för att kunna lära sig något. Vi jobbar väldigt mycket med arbetsmiljön i skolan.

Skolan har sina lokaler på väster i Örebro där vi hyr 500 kvm. Byggnaden består av flera rum, varav en är en stor sal med många fönster som släpper in mycket ljus, vilket bidrar till att göra lokalen trevlig. Till skolan hör ett antal stycken bärbara datorer och några ipad som eleverna använder. Vi har även ett antal minibussar och bilar så vi lätt kan åka ut när vi vill. Våra praktiska kurser håller vi delvis i en lokal i Latorp. Här lär man sig hantera de verktyg och maskiner som man använder som fastighetsskötare. Här finns traktorer, motorsågar, gräsklippare och handredskap.

Elevernas lärande och sociala utveckling

Elever som är inskrivna i särskolan har olika förutsättningar för att nå målen i kursplanerna. Varje elev på LIA-skolan har en egen studieplan (individuell studieplan) som den kursansvarige läraren fyller i när eleven nått målen i kursen. Hur eleven klarar att nå sina mål är något man tar upp vid utvecklingssamtalen vår och höst. I lektionsplaneringen utgår också läraren från målen i ämnen och ämnesplaner.

LIA-skolan arbetar aktivt med prioriterade mål för verksamheten. Målen genomsyrar hela skolans arbete allt i från undervisning, praktik och hälsa och trygghet.

Lärande, undervisning och studiero

Med utgångpunkt utifrån vilka elever som hade sitt sista läsår på skolan har det aldrig varit realistiskt att ha som mål att alla skall ha minst betyget E i alla kurser. Istället har vi fokuserat på en personlig utveckling utifrån individens förutsättningar.Att alla elever upplever att de har studiero och att studiemiljön är så optimal som möjligt.

Utegruppen och APL

Mål – att uppnå minst godkänt (eller så långt som möjligt utifrån den personliga utvecklingen) i kurser som är relaterade till utegrupperna och APL:

Hälsa och livsstil

Mål – att uppnå minst godkänt i kurser relaterade till hälsa och livsstil: • Idrott och hälsa 1 och 2 • Hem- och konsumentkunskap • Naturkunskap • Service och Bemötande

Inför vuxenlivet

Mål – en risk som finns idag är att elever på sin fritid fastnar i en ganska torftig och enahanda sysselsättning där datorn, mobilen och TVn spelar en viktig roll. Att visa på att det finns alternativ till detta anser vi är viktigt. Därför försöker vi få till olika aktiviteter som kan skapa ett vidare intresse, samt att aktiviteterna inte skall vara för dyra. Vi vill inte att eleverna ska känna att de inte kan vara med på grund av ekonomiska skäl, därför står skolan för alla kostnader under dessa aktiviteter såsom till exempel anmälningsavgifter, transporter och biljetter.

Trygghet

Att eleverna är med och gör och förstår ordningsreglerna

Att ingen elev känner sig kränkt på skolan

Mål – en trygg studiemiljö tror vi är förutsättningen för att kunna lära sig något. Vi jobbar väldigt mycket med arbetsmiljön i skolan, hur den är på lektioner, utegrupp och raster. Vi har kontinuerliga samtal, uppföljningar och enkäter både för elever och målsmän hur trivseln och tryggheten är på skolan. Stämningen i klassen tas även upp på klassråden varannan vecka. Här pratar vi också ofta om hur man förebygger kränkande behandling, hur man är en bra kompis, vad man blir ledsen av, vad man skriver på sociala medier etc.

Den ökade digitaliseringen berör alla i samhället och därmed också hela utbildningsystemet. Idag pratar vi mycket om att alla elever och ungdomar behöver förstå hur digitala verktyg och medier påverkar både dem själva, men också samhällsutvecklingen.

Med all den information som finns tillgänglig genom de digitala medierna behöver unga idag också lära sig att hantera information och tränas i att förhålla sig kritiska till den. Både idag, men kanske ännu mer i framtiden, kommer arbetslivet att bli mer digitaliserat både i det dagliga arbetet men också för att utveckla nya idéer och innovationer. Forskning om huruvida digitaliseringen påverkar skolors och elevers vardag ökar i omfattning och denna kunskapsöversikt ger en överblick över vad som händer på området och vilka resultat som går att se och förstå. Kunskapsöversikten lyfter bland annat fram forskning om hur digitaliseringen påverkar lärmiljöer, lärarrollen, skolans organisation och likvärdigheten i utbildningssystemet. Kunskapsöversikten kan ses som ett stöd att för att ta till sig forskning på området och för att ge underlag för att utveckla undervisningen utifrån den kunskap som finns.

LIA-Gymnasiet