LIA-Gymnasiet

Välkommen till LIA-Gymnasiet

Gymnasiesärskolan som ser framåt

En av skolans grundbultar, och varpå allt vilar, är en god samverkan med näringslivet. Detta är en mycket viktig del i utbildningen. Eleverna har rätt till 22 veckors APL under sina fyra år på skolan. Sedan 2011 har LIA-Gymnasiet ansvaret för den yttre städningen vid en stor matbutik. Vi är där några dagar i veckan.

Vi har även samverkan Örebro Bostäder AB (ÖBO) samt INDA.NU lager. Inom programmet HVO har vi samarbete med ett seniorboende, en förskola och en förskola/grundskola.

En trygg studiemiljö tror vi är förutsättningen för att kunna lära sig något. Vi jobbar väldigt mycket med arbetsmiljön i skolan.

Skolan har sina lokaler på väster i Örebro där vi hyr 500 kvm. Byggnaden består av flera rum, varav en är en stor sal med många fönster som släpper in mycket ljus, vilket bidrar till att göra lokalen trevlig. Vi har även ett antal minibussar och bilar så vi lätt kan åka ut när vi vill. Våra praktiska kurser håller vi delvis i en lokal i Latorp. Här lär man sig hantera de verktyg och maskiner som man använder som fastighetsskötare. Här finns traktorer, motorsågar, gräsklippare och handredskap.

Elevernas lärande och sociala utveckling

Elever som är inskrivna i särskolan har olika förutsättningar för att nå målen i kursplanerna. Varje elev på LIA-Gymnasiet har en egen studieplan (individuell studieplan) som den kursansvarige läraren fyller i när eleven nått målen i kursen. Hur eleven klarar att nå sina mål är något man tar upp vid utvecklingssamtalen vår och höst. I lektionsplaneringen utgår också läraren från målen i ämnen och ämnesplaner.

LIA-Gymnasiet arbetar aktivt med prioriterade mål för verksamheten. Målen genomsyrar hela skolans arbete allt i från undervisning, praktik och hälsa och trygghet.

Lärande, undervisning och studiero

Vi har som mål att alla elever ska uppnå minst betyget E i alla kurser. Vi fokuserar på personlig utveckling utifrån individens förutsättningar, samt att alla elever ska uppleva att de har studiero och att studiemiljön är så optimal som möjligt.

Utegruppen och APL

Mål – att eleverna genom intern och extern praktik får möjlighet att utvecklas och lära sig arbetslivets förutsättningar och utmaningar. Lärande i arbete (LIA) genomsyrar skolverksamheten.

Hälsa och livsstil

Mål – Vi vill främja en aktiv fritid och vi arbetar för att eleverna ska förstå betydelsen av ett livslångt, hälsofrämjande förhållningssätt. I detta ingår även teoretiskt och praktiskt arbete kring en hälsosam kosthållning.

Inför vuxenlivet

Mål – LIA-Gymnasiet arbetar aktivt för att förbereda eleverna inför vuxenlivet. Ekonomi, boende, arbete och fritid blir viktiga delar.

Trygghet

Att eleverna är med och utformar skolans ordningsregler, ingen elev ska kännas sig kränkt på skolan.

Mål – en trygg studiemiljö tror vi är förutsättningen för att kunna lära sig något. Vi jobbar mycket med arbetsmiljön i skolan, vi har kontinuerliga samtal, uppföljningar och enkäter både för elever och målsmän om trivseln och tryggheten på skolan.

LIA-Gymnasiet vill att eleverna ska vara väl förberedda för ett allt mer digitaliserat samhälle. I undervisningen används lärplattor för att ge elever med särskilda behov ytterligare möjligheter att tillgodogöra sig undervisningen.

Alla elever läser grundläggande data i kursen Digital kompetens, utöver detta finns även möjlighet att läsa kursen Information, kommunikation 1 under elevens val.

LIA-Gymnasiet